Medlemskab + Generalforsamling + vedtægter

Medlemskab +

Generalforsamling +

Vedtægter

HILLERØD

PHILATELISTKLUB

Medlemskab

 

Når vi mødes i klubben er der altid mulighed for,

· At mødes med andre frimærkesamlere

· At bytte frimærker

· At nyde foredrag, eller at give videre af egne erfaringer

· At få gode råd om køb og salg af frimærker

· At deltage på udstillinger rundt i landet

Som medlem af klubben modtager du forbundets frimærkeblad DFT 6 gange årligt.

 

Dagsorden for generalforsamling

Punkt 1:

Valg af dirigent

Punkt 2:

Formanden aflægger beretning

Punkt 3:

Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

Punkt 4:

Kassereren forelægger budget til godkendelse

Punkt 5:

Valg til bestyrelsen jf. § 6 *)

Punkt 6:

Valg af suppleanter jf. § 6 *)

Punkt 7:

Behandling af indkomne forslag

Punkt 8:

Eventuelt

 

*) Vedtægter

§1. Foreningens navn er Hillerød Philatelistklub. Hjemsted Hillerød Kommune.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for frimærker, forøgelse af medlemmernes samlinger ved køb og salg på bedste måde, samt bekæmpelse af falske mærker.

Ved et medlems død påtager klubben sig opgaven at vurdere og eventuelt realisere de efterladte samlinger. Ved realiseringen beregnes 10 % af bruttobeløbet, som tilfalder de 2 komitémedlemmer. Realisation af disse effekter på klubbens auktioner er salærfri. Påløbne omkostninger påhviler sælger.

§3. I seniorafdelingen, som er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF), kan enhver over 18 år søge optagelse. Ansøgninger om optagelse afgøres af bestyrelsen, og dennes afgørelse er endelig.

§4. Foreningen afholder 8 møder i efterårssæsonen og 8 møder i forårssæsonen. Mødernevtilstræbes placeret på tirsdage i lige uger med 14 dages mellemrum.

På møderne sker afholdelse af foredrag, fremvisning af frimærker samt bytning og salg af frimærker, dels mellem medlemmerne indbyrdes og dels ved auktioner.

Af det ved auktionerne indkomne beløb tilkommer der foreningens kasse en procentandel. Denne andels størrelse (der godt kan være nul) fastsættes af bestyrelsen. Denne sum betales af sælgeren.

§5. Medlemskontingentet for A-medlemmer er altid DFF’s grundkontingent tillagt max.
80 kr.
Tillægget størrelse fastsættes af bestyrelsen ud fra de ønskede aktiviteter som er afledt af klubbens formål samt administrative omkostninger Medlemskontingentet for C-medlemmer er 100 kr. Foreningsåret er kalenderåret.

 

§6. Foreningens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer:


 Alle vælges direkte på generalforsamlingen. Valget af bestyrelsen samt revisor foretages ved skriftlig afstemning, såfremt ét medlem ønsker det, og valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.


§7. Bestyrelsen kan beslutte at der skal nedsættes en indkøbsgruppe. Bestyrelsen udpeger i givet fald 2 blandt klubbens medlemmer (medlemmer af indkøbsgruppen kan godt være medlemmer af bestyrelsen).

  Bestyrelsen definerer retningslinier for indkøbsgruppens arbejde, og regnskab for indkøbsgruppens aktiviteter fremlægges som selvstændigt post i foreningens regnskab.

  §8. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indvarsling sker skriftligt mindst 1 måned før med angivelse af dagsorden.

  På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før.

  §9. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun denne kan give, forandre, tilføje eller ophæve lovene.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. 10 medlemmer kan ved skriftlig anmodning til formanden forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt. Ved alle afstemninger er simpel majoritet afgørende.

  §10. Foreningen kan ikke ophæves, så længe blot 5 medlemmer stemmer for dens bestående.

  Foreningens midler skænkes ved en eventuel opløsning af denne til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

  §11. Foreningen tegnes udadtil med underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening.

  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  §12. Kassereren skal indsætte størstedelen af beholdningen på en bankkonto, så andre i tilfælde af ulykke kan komme til kontoen.

   

   

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2024.

  Bestyrelsen